เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว


   เราตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บ และเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการและนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา เพื่อควบคุมการใช้, ปกป้อง และปกปิดข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก 

 

ขอบเขต


   นโยบายนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกเว็บไซต์ และทุกบริการในเครือของ www.Koomhub.com โดยเราจะทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ, การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์

   บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้า-ออกในการใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), ลำดับและทิศทางการใช้งานเว็บไซต์, ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณ ในกรณีที่ บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรือเพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยจะนำข้อมูลของคุณไปใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล


   www.Koomhub.com เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ ดังนี้
   1. เพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการ
   2. เพื่อสำรองข้อมูลของคุณไว้ ในกรณีที่คุณร้องขอข้อมูลของคุณเข้ามา
   3. เพื่อวัดความสนใจ และความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ
   4. เพื่อใช้ในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ๆ
   5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้ตรงกับคุณลักษณะ และความความต้องการของคุณ

   โดยข้อมูลที่เก็บอาจรวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ e-mail หรือข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยบริษัทฯจะไม่ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง

   คุกกี้ (Cookies) มีไว้เพื่อช่วยให้การให้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์แก่คุณมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ในการการควบคุมและเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Browser ของคุณ และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของคุณ โดยคุกกี้ เหล่านี้จะได้รับการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและระบบของบริษัทฯ ทำให้มีความปลอดภัยสูง คุกกี้ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากคุณคลิกออกจากระบบ

 

การคืนสินค้า และการคืนเงิน


1. นโยบายการคืนสินค้า

   ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน / คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยทางร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายจะทำการเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

   1.1 สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   1.2 สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
   1.3 สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย
   1.4 หมายเหตุ
       - สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
       - สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และมีอุปกรณ์เสริมครบถ้วน
       - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า กรณีที่ท่านรับสินค้าแล้วไปเกิน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
       - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษ, สินค้าเคลียร์สต๊อก หรือสินค้าบางประเภท ที่มีการระบุเงื่อนไขไว้ว่า "ซื้อแล้วไม่สามารถรับคืน หรือ ไม่สามารถเคลมสินค้าได้" ในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือในหน้าโปรโมชั่น 

2. วิธีการส่งคืนสินค้า

   หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าตามข้อ 1 ถ้าสินค้าที่ชำรุดอยู่ในเงื่อนไขการการเปลี่ยน / คืนสินค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ www.Koomhub.com/

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

   กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า และจะแจ้งผลกลับทางอีเมลที่ท่านกรอกไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้า

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

   หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายยินดีที่จะชดเชยค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

   5.1 เมื่อเราได้รับสินค้าจากท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายได้รับคืนสินค้า
   5.2 หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่  แล้วทางร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

6. นโยบายการคืนเงิน

   6.1 ทางร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้
   6.2 ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   6.3 เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
       - สำเนาบัตรประชาชน
       - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​
 
7. ทั้งนี้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สั่งซื้อง่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จ่ายเงินปลอดภัย หลายช่องทาง

จัดส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

เปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน